Meditsiiniteaduste valdkonna õppekavad läbisid kvaliteedihindamise parimal võimalikul moel

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur hindas Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavu ning andis meditsiini õppekavagrupile seitsmeaastase akrediteeringu. Tunnustust leidis nii õppekavade arendamine kui ka simulatsioonõppemeetodite ja e-õppe võimaluste laialdane kasutamine.

Meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaani Anti Kalda sõnul on meditsiini õppekavagrupi seitsmeaastane akrediteering tunnustus ja kiitus kõikidele valdkonna töötajatele ja üliõpilastele, kes on aidanud õppekavu paremaks muuta.

„Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur tõi esile meie õppekavagrupi tugevad küljed, ent andis ka soovitusi ja tegi ettepanekuid õppekavade edasiseks arendamiseks, et arstiteaduse, hambaarstiteaduse ja proviisori õppekavad oleksid konkurentsivõimelised ja kannaksid kvaliteedimärki ka seitsme aasta pärast,“ rääkis Kalda.

Komisjon tunnustas laialdaselt kasutusele võetud e-õppe võimalusi ning simulatsioonõppemeetodeid. Esile tõsteti ka valdkonna õppekeskkonda: kompaktselt paiknevaid ja uusi hooneid ning kliinilise meditsiini instituudi simulatsioonikeskuse avamist.

Rõhutati, et üliõpilaste kliiniliste oskuste arendamine peab olema nüüdisaegse õppekava arengu põhisuund. Tartu Ülikooli õppekavades ongi suurendatud kliiniliste ja praktiliste elementide osakaalu. Oluliseks peeti seda, et edendataks aktiivset õppimist praktilise õppe käigus ning keskendutaks rohkem üliõpilaste oskuste ja hoiakute arendamisele.

Õppekavade arendamisse soovitati kaasata enam patsiente ja partnereid ning õppekavadesse lisada õppeaineid, mis arendaksid sotsiaalset pädevust, kultuuridevahelise suhtluse oskust ja eetilisi hoiakuid.

Vaata tagasiside kokkuvõtet õppekavade lõikes:

[collapsed]

Arstiteaduse õppekava

Hindajad tõstsid esile head õppekeskkonda – nii ülikooli kui ka Tartu Ülikooli Kliinikumi taristut –, e-õppe aktiivset kasutamist Moodle’i keskkonnas kogu õpinguaja jooksul ja õppeplatvormi Amboss kasutamist kuuendal õpinguaastal.

Tunnustati õppejõude, kes on motiveeritud ja pühendunud, kasutavad nüüdisaegseid õppemeetodeid ning täiendavad end regulaarselt. Esile tõsteti ka vilistlaste suurt tööhõivet, mis näitab arstiteaduse õppekava kvaliteeti, ning hästi korraldatud tagasisidesüsteemi üliõpilaste jaoks.

Õppekava ühe arenguprioriteedina soovitati näiteks määratleda erinevate kliiniliste pädevuste tasemed ja arendada välja üldoskuste hindamise meetodid. Kuna üliõpilaste vastuvõtt põhineb endiselt riigieksamitel, soovitati vastuvõtusüsteemi edasi arendada, võttes arvesse häid rahvusvahelisi tavasid ning hinnates tulevaste üliõpilaste kognitiivseid jm oskusi. [/collapsed]

[collapsed]

Hambaarstiteaduse õppekava

Komisjon tõstis esile hambaarstiteaduse õppekava praktilisust ja tihedat seotust tööeluga, hästi välja arendatud taristut ja õppimistingimusi. Kiideti e-õppe võimalusi ja õppetöö personaalsust. Asjaolu, et õppetöö toimub enamasti väikestes rühmades, tagab kõigi üliõpilaste põhjalikuma juhendamise. Head tagasisidet sai ka kasutusele võetud üliõpilase õpimapp, millel on märkimisväärne mõju pädevuspõhise edasijõudmise hindamisel ja mis võimaldab lõpetanutel end võimalikele tööandjatele paremini esitleda.

Üks komisjoni soovitus oli kasutada õppekava arendamisel tõhusamalt üleeuroopalise hambaraviühenduse ADEE juhiseid ja ajakohastatud Euroopa haridusstandardeid. Samuti soovitati liikuda pädevuspõhise hariduse poole, suurendades õppekavas valdkondadevahelist õpet eri õppeainetes (nt periodontoloogia, suutervise edendamine, proteesimine) ning arstiteaduse ja hambaravi koostööd. Lisaks soovitati teha tihedamat koostööd Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapiaõppega. [/collapsed]

[collapsed]

Proviisori õppekava

 

Proviisori õppekava tunnustuseks märgiti, et apteegijuhid ja teised välised huvirühmad on hiljuti ülikooli lõpetanute oskustega rahul, sest need on kohe pärast lõpetamist valmis erialaseks tööks. Kiideti farmaatsia instituudi nüüdisaegseid õppevõimalusi, sh heal tasemel raamatukogu ning laboriruume ja ‑seadmeid. Esile tõsteti ka õppekava selged eesmärgid, meetodid ja hindamine.

Üks komisjoni soovitus oli kutsuda Tartusse rohkem väliskülalisõppejõude, näiteks farmaatsiatööstuse valdkonnast. Eesmärgiks soovitati võtta ka ingliskeelsete kursuste mahu järkjärguline suurendamine ja e-õppe võimaluste suurem kasutamine.

Komisjon juhtis tähelepanu sellele, et kuna proviisorite karjäärivõimalused, eriti kliinilises farmaatsias, ei ole Eesti ühiskonnas täielikult teadvustatud, võiks akadeemiliste farmaatsia- ja meditsiiniringkondade hääl olla tugevam. Rohkem võiks olla ühiskondlikke arutelusid, mis puudutavad proviisori elukutse edasist staatust ja arengut Eestis ning rõhutavad proviisorite kindlat kohta tervishoiuteenuste pakkujatena. [/collapsed]

Lisateave:
Anti Kalda
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna õppeprodekaan
737 4360
anti.kalda@ut.ee