Eveli Kallas kaitseb doktoritööd 18. aprillil 2017 kell 14.00 Biomeedikumi (Ravila 19) auditooriumis 1006

18. aprill 2017 kell 14.00 kaitseb Eveli Kallas Biomeedikumi (Ravila 19) auditooriumis 1006 filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja „The influence of immunological markers to susceptibility to HIV, HBV, and HCV infections among persons who inject drugs“ („Immunoloogiliste faktorite mõju HIV-i, B-hepatiidi ja C-hepatiidi viirustesse nakatumisele süstivate narkomaanide hulgas“).

Juhendajad:
Professor Irja Lutsar (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut, mikrobioloogia osakond)
Teadur Radko Avi (TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituut, mikrobioloogia osakond)

Oponent
Dr. Jose Miguel Benito (MD, PhD), Instituto de Investigacion Sanitaria-Fundacion Jimenez Diaz UAM, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Madrid, Hispaania.

Kokkuvõte:
Inimese immuunpuudulikkuse viirus (HIV), hepatiit B viirus (HBV) ja hepatiit C viirus (HCV) põhjustavad nii maailmas kui ka Eestis mitmeid terviseprobleeme. Need kolm viirust kasutavad sarnaseid nakatumisteid ja seega on sagedane nakatumine kas kahega või lausa kolmega nendest viirustest. Eriti suur on probleem süstivate narkomaanide (SN) seas. Kuigi süstimise teel levivad HIV, HBV ja HCV väga efektiivselt, on mitmeid inimesi, kes nende viirustega ei nakatu. Selliseid inimesi nimetatakse eksponeeritud seronegatiivseteks inimesteks (ESN). Siiani ei ole teada nende mitte-nakatumise põhjuseid, kuid vastavate mehhanismide väljaselgitamine võib aidata võidelda viirusnakkuste levikuga või aidata välja töötada uusi ravimeid. Varasemad uuringud seksuaalsel teel eksponeeritute seas on näidanud, et HIV-i nakatumist mõjutavad mitmed faktorid näiteks inimese geneetilised ja immunoloogilised markerid, sealhulgas T rakkude hulk ning jaotus. Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida, kuidas T raku jaotus ja interleukiin 10 polümorfismid mõjutavad HIV-i nakatumist ja kuidas nakatumine kolme viirusega (HIV, HBV ja HCV) mõjutab T raku jaotust SN-idel.
Uuringusse kaasati 345 SN-i ja 496 veredoonorit ning T rakkude analüüsiks lisaks 45 tervet vabatahtlikku. Interleukiin 10 (IL-10) polümorfismid määrati Real-Time PCR-iga ning T rakkude analüüs teostati voolutsütomeetriga.
Uuringus leiti, et IL-10 –1082A ja –592A alleelid kaitsevad HIV nakkuse eest ja –592AC-d sisaldavad genotüübi paarid kaitsevad HIV ning HBV nakkuste eest SN-ide seas. Sarnaselt ESN-idele, kes on HIV viirustele eksponeeritud seksuaalsel teel, on SN ESN-idel kõrgenenud immuunaktivatsioon, tõusnud CD45RA+RO+ rakkude arvukus ja madalam CCR5 ekspressioon kui tervetel vabatahtlikel. HBV+HCV+ kaksiknakkusega SN-idel on ainult muutunud CD4+ rakkude arvukus, mis näitab, et HBV ja/või HCV seropositiivsus omab vähest mõju T raku jaotusele. HIV–HBV–HCV– SN-idel on muutunud mälurakude jaotus, kõrgem immuunaktivatsioon ja rohkem CCR5+ rakke võrreldes tervete vabatahtlikega. Seega mõjutab ka süstiv narkomaania HIV-st, HBV-st ja HCV-st sõltumata T raku jaotust.