Arenguprioriteedid

 

Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi arenguprioriteedid aastani 2026

Kinnitatud 07.12.2021 instituudi nõukogus. 

Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi (BSMI) arengukava lähtub Tartu Ülikooli arengukavast ning tugineb viiele meditsiiniteaduste valdkonna arenguprioriteedile: tõenduspõhine õpetamine, innovaatiline alusteadus, nüüdisaegne akadeemiline keskkond ja taristu, ühiskonna hüvang ja terviseteadlikkuse kasv ning uute teadmiste poole pürgiv üliõpilane. Arenguprioriteetide eesmärk on kindlustada BSMI jätkusuutlik areng. Samuti peab BSMI oma rolliks toetada kõrgel tasemel arstiteaduse ja tervishoiu spetsialistide ettevalmistamist tänapäeva muutuvas ühiskonnas. Arvestades, et koroonaviiruse pandeemia on jätkuvalt ühiskonna erinevaid aspekte tasalülitamas, peab BSMI vajalikuks mitmekülgset panustamist võitlusesse selle pandeemiaga.

BSMI missioon

Olles bio- ja siirdemeditsiini arendamise ja õpetamise eest vastutaja meditsiiniteaduste valdkonnas, on BSMI missiooniks igakülgne panustamine kõrgel tasemel spetsialistide ettevalmistamisse meditsiini, tervishoiu ja rahvatervise alal. Meie erialane kompetents baseerub eelkõige kõrgetasemelisel bio- ja siirdemeditsiinilisel teadustööl, mis loob vajalikud eeldused sellest tulenevate teadmiste igakülgseks rakendamiseks kliiniliste teadmiste omandamisel järgmistes õppeastmetes. Samuti on see oluline akadeemilise järelkasvu koolitamiseks prekliiniliste distsipliinide õpetamise jätkusuutlikkuse tagamiseks. Järgides tõenduspõhise meditsiini põhimõtteid, osaleme Eesti tervishoiupoliitika kujundamisel ja toetame nüüdisaegsete lahenduste, nagu e-meditsiin, tehisintellekt ja personaalmeditsiin, juurutamist.

BSMI visioon

Olla Läänemere regioonis juhtiv akadeemiline bio- ja siirdemeditsiini teaduskeskus, millel on oluline tõenduspõhisust kindlustav roll Eesti tervishoiusüsteemis.

1.       Tõenduspõhine õpetamine

Meditsiiniteaduste valdkonnas antava hariduse lahutamatuks osaks on õppejõudude kompetentsus, tõendus- ja õpiväljundipõhisus ning innovatsioon kõigil meie õpetatavatel erialadel ja õppeastmetel. Meie õppekavad toetavad üliõpilaste ülekantavate oskuste, digi- ja ettevõtluspädevuste omandamist. Arendame pidevalt instituudi õppekavasid eesmärgiga anda tugevad alusteadmised prekliinilistel erialadel ning panustada rahva tervisega seotud valdkondade arengus ning võtame arvesse muutuva ühiskonna nõudmisi. Õpetamisel juhindume Tartu Ülikooli hea õpetamise tavast.

1.1. Rakendame kõikidel õppekavadel täiendavalt uuenduslikke õpimeetodeid, mis võimaldavad akadeemiliste teadmiste omandamist nii kontakt- kui distantsõppena ning loome selle rakendumiseks uusi digilahendusi.

1.2 Suurendame erinevatel erialadel doktoriõppe paindlikkust doktoriõppe uue reeglistiku raames ning loome täiendavaid võimalusi tegevustoetuste välistele doktorantidele. Lähtume interdistsiplinaarse, valdkondade vahelise ja rahvusvahelise koostöö osakaalu ja olulisuse tõusust meditsiiniteadustes.

1.3 Pöörame eraldi tähelepanu magistriõppekavade arendamisele lähtudes tööturu nõudlusest, rahvusvahelisest kogemusest ning instituutide ja valdkondade vahelise koostöö integreerituse olulisusest.

Meie eesmärgiks on anda tugev akadeemiline haridus, mille lahutamatuks osaks on laiapõhjalise interdistsiplinaarse teoreetilise hariduse taustal ka spetsiifilised, praktilised ja ülekantavad oskused ning valmisolek elukestvaks õppeks. Konkurentsivõimelise spetsialisti ettevalmistamisel vajame parimat integreeritust teoreetilise ja praktilise õppe vahel kogu prekliinilise õppe vältel.

1.4 Prekliinilises õppes soosime osalemist erinevates teadus- ja arendusprojektides ning doktoriõppes kujundame tsüklite õpiväljundid ning nende mõõdikud ja arendame ülekantavate oskusi.

1.5 Elukestva õppe raames arendame instituudis õpetavate erialade raames kvaliteetseid täiendkoolitusi ning loome võimalusi mikrokraadide rakendamiseks.

2.       Alus- ja rakendusteaduste ning uute tehnoloogiate ja innovaatiliste lahenduste siire meditsiini ja tervisepraktikatesse

BSMI arengu eelduseks on rahvusvahelisel tasemel toimiv teadustöö ning selle integreeritus rahvusvahelisse teadusesse, teadusvõrgustikesse ning tippkeskustesse. Lisaks rahvusvahelisuse mõõtmele peame oluliseks ka interdistsiplinaarset teadus- ja arendustööd nii ülikoolisiseste kui ka -väliste asutustega (sh valdkonna ja ülikooli instituutidega, teiste Eesti kõrgkoolide, raviasutuste, erialaliitudega). Meie eesmärgiks on uute teadussaavutuste kiire siire tervishoiuteenuste osutajatele ning me väärtustame ja toetame intellektuaalse omandi loomist ja kaitsmist.

2.1 Panustame instituudi võimekuse kasvatamisse teadusrahastuse hankimisel läbi osalemise Horizon Europe programmis ja muude meetmete raames loodavates konsortsiumites.

2.2 Toetame tugevate teadussuundade arengut ja tagame samal ajal kõigi teiste erialade jätkusuutlikkuse, mis on vajalikud kvaliteetse õppetöö ja akadeemilise järjepidevuse tagamisel.

2.3 Peame oluliseks teaduse infrastruktuuri jätkusuutlikkust ja ühiskasutatavust ning võimestame bio- ja siirdemeditsiini tugistruktuure.

Oluliste väljakutsetena laiapõhjalise teadus- ja arendustöö kindlustamisel näeme üliõpilaste suuremat kaasatust teadustöösse, aga ka edukust teadusrahastuse hankimisel. Peame tähtsaks kraadiõpinguid ja üliõpilaste osalemist teadustöös kõikidel õppetasemetel ning soodustame doktorantide ühisjuhendamist välisülikoolidega. Lisaks teadusrahale näeme potentsiaali ka efektiivsemas eraraha kaasamises nii ühisprojektide kui ka stipendiumifondide kaudu.

2.4 Töötame välja teadmussiirde doktorantuuri põhimõtted ja rakendamise koostöös ülikooliväliste partneritega (sh TÜ kliinikum jt haiglad, biotehnoloogia- ja tervishoiuteenuseid pakkuvad ettevõtted).

2.5 Seisame hea noorteadlaste karjääri edendamise ja järeldoktorantuuri siirdumise eest, suurendame BSMI võimekust järeldoktorantuuri baasina ning soodustame noorteadlaste tagasipöördumist.

2.6 Loome võimalusi kaasamaks erinevate õppeastmete üliõpilasi teadusprojektidesse, soodustame üliõpilasteadust ning jätkame juba toimiva teadusõppe mooduli arendamist BSMI-s.

3.       Nüüdisaegne, ühiskonna ja teaduse arengut järgiv akadeemiline keskkond ja infrastruktuur

BSMI on avatud ideedele ja uuendustele ning seab oma tegevustes alati sihiks parima võimaliku kvaliteedi. Instituut tähtsustab võrdväärselt õppe- ja teadustööd ning arvestab sellega ka kvaliteetse tööjõu värbamisel ning tehtava töö tulemuslikkuse hindamisel. BSMI sisemise arengu seisukohalt on kestvalt oluline säilitada akadeemiline kompetentsus ja järelkasv kõikidel prekliinilistel (bio- ja siirdemeditsiini) erialadel.

3.1 Pidades oluliseks töötajate pidevat enesearendamist, osaleme valdkonnasisestes koolitus- ja mentorlusprogrammides, loome võimalusi parimate praktikate levimiseks ning arendame meditsiiniteaduste valdkonna raames töötajate erialaseid ning juhtimisalaseid pädevusi.

3.2 BSMI erinevate spetsialiste vahelise meeskonnatöö arendamiseks toetame instituudi osakondade koostööd ning integreerime senisest enam õppekavades erinevate osakondade kompetentse ja pädevusi.

3.3 Koostöös meditsiiniteaduste valdkonna ja ülikooliga parandame instituudi võimekust kaasamaks täiendavaid välisvahendeid erinevatest õppe-, teaduse- ja koostöö meetmetest, osaleme aktiivsemalt Erasmus+, Horizon Europe, EIT Health projektides.

Väärtustame oma inimressurssi ning peame oluliseks läbipaistvat ja tulemuslikkust arvestavat personalipoliitikat, motiveerivat tasustamist, tervislikke, loomingulisust ning vaimset heaolu soodustavaid õpi- ja töötingimusi. Ruumilise keskkonna arendamisel peame silmas erivajadustega inimesi. Kujundame oma mõtteviisi ja töökeskkonda järjest enam rohelisele maailmavaatele ja kestlikule arengule vastavalt.

3.4 Tagame, et meie õpi- ja töökeskkond tervikuna, sh auditooriumite mahutavus, laborite ning õpperuumide nüüdisaegsus ja tehnoloogiline valmisolek, on rakendatud parimal viisil. Toetame üliõpilastele paremate ja rohkem õppimist toetavate õpialade loomist.

4.       Teadmussiire ühiskonna hüvanguks

Osaleme aktiivselt tõenduspõhise tervisepoliitika kujundamisel ning oleme innovaatiliseks partneriks tervishoiu ja rahvatervise edendamisega seotud ettevõtetele. Toetame targa riigi kontseptsiooni, kus tervishoiu kvaliteedi nõunikeks, arendajateks ja juhtideks on teaduskraadiga eksperdid.

4.1 Seame koostöös sidusgruppidega eesmärgiks personaalmeditsiini arendamise ning selle parima rakendumise rahva tervise hüvanguks.

4.2 Otsime ja loome võimalusi osalemiseks ühiskonna tervisega seotud väljakutsete lahendamises ja erinevates innovaatilistes projektides nii Tartus, Eestis kui ka mujal maailmas. Kasutame siin parimal viisil ka erinevaid koostöövõrgustikke, sh ENLIGHT, GUILD, EITHealth.

4.3 Rakendame paremini BSMI tuumiktaristuid ja kompetentse ühiskonna hüvanguks, taseme- ja täiendõppeks ning koostööks ettevõtetega.

4.4 Toetame erialase ja eestikeelse õppematerjali, sõnavara, õpikute arendamist.

5.       Uute teadmiste poole pürgiv üliõpilane

Anname oma parima, et meie üliõpilased oleksid kriitilise mõtlemisega, innovaatilised, väärtustaksid pidevat enesearengut, enesejuhtimist ja elukestvat õpet. Julgustame üliõpilasi õppima välisülikoolis ning loome selleks paremaid võimalusi.

5.1 Loome meditsiiniteaduste valdkonnas üliõpilaste õpirände stimuleerimiseks õppekavadele välisõppemoodulid.

5.2 Parimate ja motiveeritumate üliõpilaste leidmiseks teeme koostööd koolidega, tutvustades ja populariseerides meditsiiniteaduste erialasid ning suurendades õpilaste huvi õppe- ja teadustöö vastu meditsiiniteaduste valdkonnas.

5.3 Kaasame suuremal määral meie vilistlasi erinevatesse rollidesse nii õppetöös, juhendamistes, mentorluses, aga ka võimalike fondide loomisel nii õppe- kui ka teadustöö toetuseks.

5.4 Loome võimalusi rahvusvaheliste üliõpilaste paremaks lõimumiseks Eesti üliõpilastega.